Uzņēmējdarbības vadība

Uzņēmējdarbības vadība maģistrs

Pieteikties

Par programmu

Maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" ir veidota, balstoties uz uzņēmējdarbības vadības attīstības tendencēm pasaulē un organizācijas vadītāja veicamajiem pienākumiem. Studiju programma tiek īstenota ne tikai klātienē, bet arī tālmācībā, tādējādi dodot iespēju studēt dažādās vietās un sev ērtākā laikā.
Programma sniedz studējošiem stratēģisku skatījumu uz uzņēmumu vadību, padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbības, tautsaimniecības un vadības jautājumos. 
Programmas mērķis ir attīstīt studējošajiem padziļinātas zināšanas uzņēmējdarbības vadībā un, nodrošinot teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, pilnveidot uzņēmuma vadītāja profesionālās kompetences darbam Latvijā un ārvalstīs.

 

Iegūstamais grāds

 

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un organizācijas vadītāja kvalifikācija

 

KP

 

Nepilna laika 2 gadi - 60 KP

Nepilna laika 2,5 gadi - 80 KP

 

Akreditācija 

 

Studiju programma ir akreditēta līdz 2027. gadam

 

Studiju forma

 

Nepilna laika (tālmācība)

 

Valoda

 

Latviešu 

 

Studiju maksa gadā

 

2400 EUR (nepilna laika)

 

Studiju ilgums

 

Nepilna laika - 2 gadi 

Nepilna laika - 2,5 gadi 

 

*60 KP (90ECTS) – studējošiem ar iepriekš iegūtu profesionālo bakalaura izglītību vadībzinības, uzņēmējdarbības, ekonomikas, finanšu vai radniecīgā jomā un ar iepriekš iegūtu attiecīgu 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju

**80 KP (120 ECTS) – studējošie ar iepriekš iegūtu akadēmisko profilējošo vai profesionālo bakalaura grādu neprofilējoša jomā, kas nav radniecīga studiju programmas nozarei/tematiskajai grupai, t.i., jebkura izglītība, izņemot, vadībzinības, uzņēmējdarbības, ekonomikas, finanšu vai radniecīgā jomā

Programmas direktore

Inese Slūka

Mg. proj. mgmt. Inese Slūka
+371 67600688, +371 25773358, [email protected]

Programmas saturs*

Programmas saturs un 80 KP programmai

Tikai 80 KP programmā studējošajiem

Ekonomika

Biznesa stratēģija un konkurētspēja

Biznesa un informācijas tehnoloģiju stratēģiskā mijiedarbība

Personāla vadīšana

Mārketinga vadīšana

Uzņēmuma biznesa procesu un kvalitātes vadība

Pārmaiņu un krīzes vadīšana organizācijā

Finanšu pārvaldība

Komerctiesības

Inovācijas un radošums uzņēmējdarbībā

Vadības psiholoģija un līderība

Starpkultūru komunikācija biznesa vidē

Vadības lēmumu izstrāde uzņēmējdarbībā

Projekta vadīšana

Vides aizsardzība un ilgtspēja

Finanšu tirgi

Prakse uzņēmumā (6 KP)

Pētījumu metodoloģija

Maģistra darbs (20 KP)

Uzņēmējdarbības analītiskā prakse (20 KP, kas tiek dalīta 4 daļās pa 5 KP pirmajos četros semestros)

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju metodes

Studijas notiek tālmācībā, kas nozīmē ka studējošiem e-vidē ir speciāli sagatavoti studiju materiāli – dokumenti, prezentācijas, video lekciju ieraksti, paškontroles testi, uzdevumi studiju kursu tēmu apguvei un pārbaudījumi. Atsevišķos kursos tiek organizēti vebināri, grupu darbs un simulācijas spēles. Studenti veic situācijas analīzi savā un citos uzņēmos, īsteno pētnieciskās aktivitātes priekšlikumu izstrādei, attīsta spēju pieņemt uz faktiem balstītus lēmumus. 
Lai arī studenti studē katrs savā vietā, laikā un tempā, lai organizētu mācības augstskolā, studenti apgūst studiju kursus noteiktā secībā katra semestra laikā.

Maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" pašnovērtējuma ziņojumi

2014./15.

2015./16.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG

2020./21

2021./22

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt dažādu nozaru organizācijās un uzņēmumos. 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. studiju gadam

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. studiju gadam

Iespēja studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tālr. +371 67500265, [email protected]

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png