Vadības psiholoģija un supervīzija

VPUSV

Pieteikties

Par programmu

Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Supervīzija ir konsultēšanas veids, kurš tiek izmantots organizāciju darbā. Latvijas Republikā supervīzija ir noteikta vairākos normatīvajos aktos. Saskaņā ar Profesiju klasifikatorā noteikto, supervīzija ir obligāta vairāku profesiju pārstāvjiem, piemēram, sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, arī pašiem supervizoriem.  Supervīzija uzņēmējdarbībā ir nepieciešama ikvienai organizācijai, jo ar tās palīdzību var sasniegt savus finanšu un biznesa attīstības mērķus un izcilību klientu apkalpošanā.

 

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistra grāds vadībā ar kvalifikāciju – supervizors

 

KP

 

80 KP (120 ECTS)

 

Akreditācija

 

Studiju programma ir akreditēta līdz 2027. gadam

Studiju forma

 

Pilna laika studijas (katru otro piektdienas vakaru no 18:00, sestdien un svētdien)

Nepilna laika studijas (katru otro piektdienas vakaru no 18:00 un sestdien onlain studijas; vienu reizi mēnesī piektdienas vakars no 18:00, sestdien un svētdien klātienē praktiskās nodarbības)

 

Valoda

 

Latviešu 

 

Studiju maksa gadā

 

3200 EUR (pilna laika)

2720 EUR (nepilna laika)

 

Studiju ilgums

 

2 gadi (pilna laika)

2,5 gadi (nepilna laika)

Programmas direktore

Maija Zakriževska-Belogrudova

Dr. psych., Mg. sc. sal., Mg. sc. administr., prof. Maija Zakriževska-Belogrudova
+371 29438435, [email protected]

Programmas saturs*

1. modulis 2. modulis
Supervizora profesionālā darbība un ētika 
Konsultēšanas un supervīzijas teorijas 
Pieaugušo mācīšanās mūsdienu metodes (koučings, mentorings, fasilitācija)
Kovīzija kā profesionālā izaugsme un kompetence
Individuālā supervīzija
Supervīzija grupā un komandā
Supervīzijas metodes un tehnikas: teorija un prakse
Koučings biznesā
3. modulis 4. modulis
Biznesa stratēģiskā vadīšana un konkurētspēja starptautiskā vidē
Riska pārvaldība
Mūsdienu pasaules attīstības tendences
Korporatīvā sociālā atbildība un vides ekoloģija
Inovācija un organizāciju attīstība
Personāla vadība un pārmaiņu vadība
Dažādības vadība
Publiskā komunikācija
5. modulis 6. modulis
Mūsdienu vadības un organizāciju psiholoģija
Mākslā pamatotas pieejas organizācijas vadīšanai
Pārrunu vadība un konfliktu risināšana
Personības teorijas
Organizāciju uzvedība 
Prakse I (individuālā supervīzija)
Prakse II (grupas un komandas supervīzija)
Prakse projektu vadībā (projektu laboratorija)
Prakse IV (kvalifikācijas prakse)
7. modulis  
Pētniecības loģika un metodoloģija Maģistra darbs

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju metodes

Studiju programmā "Vadības psiholoģija un supervīzija" tiek izmantotas dažādas studiju metodes, t.sk. lekcijas. Mācību process galvenokārt tiek organizēts kā  praktiskās grupas konsultēšanas nodarbības, kas raksturīgas tieši studiju programmai "Vadības psiholoģija un supervīzija", liekot uzsvaru tieši uz supervizora/konsultanta profesionālo prasmju un kompeteču iegūšanu. Īpaši supervīzijas profesionālajos kursos tiek organizētas studentu refleksiju grupas un studenti pilda profesionālas dienasgrāmatas. Studiju procesā tiek integrētas mākslu metodes, asociatīvās kārtis, lomu spēles, koučinga metodes, dažādu psihoterapiju metodes. Notiek arī semināri, diskusijas, meistarklases, prasmju attīstīšanas vingrinājumi un ekskursijas u.c., pieredzējušo profesionāļu ārvalstu un vietējo speciālistu atklātās vieslekcijas.

Karjeras iespējas

Supervizors ir noteiktas profesionālās nozares speciālists, kurš papildus ir ieguvis supervizora kvalifikāciju un kurš sniedz supervīzijas pakalpojumu – mērķtiecīgi organizētu konsultatīvu un izglītojošu atbalstu, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti (http://www.profesijupasaule.lv/supervizors).
Kopš 2014. gada profesija supervizors ir arī iekļauta profesiju klasifikatorā, un tas ir vērtējams kā nozīmīgs pagrieziena punkts šīs profesijas izaugsmei Latvijā. 2019. gada jūnijā augstskola RISEBA ir iesniegusi un ir apstiprināts, saskaņots jaunais supervizora profesijas standarts, pamatojot un atzīstot supervīziju kā profesiju, kas apliecina šīs profesijas nepieciešamību un pieprasījumu darba tirgū (Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 2019. gada 12. jūnija sēdē, protokols Nr. 4). 
Tāpat kā citur Eiropā arī Latvijā ir tikai pāris organizācijas, kurās supervizors ir atsevišķs amats, jo pēc Eiropas vispārpieņemtiem standartiem supervizors ir neatkarīgs, no organizācijas pieaicināts konsultants, kas var objektīvi novērtēt situāciju no malas neesot organizācijā iekšpusē, tādā veidā saglabājot savu objektīvo redzējumu par dažādām sarežģītām organizācijas situācijām. Kopš programmas uzsākšanas supervīzijas aktualitāte Latvijā ir strauji pieaugusi un arvien vairāk supervīzijas pakalpojumi tiek izmantoti arī ar uzņēmējdarbību saistītās profesijās.

Maģistra programmas "Vadības psiholoģija un supervīzija" pašnovērtējuma ziņojumi

2015./16.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. studiju gadam

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. studiju gadam

Iespēja studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tālr. +371 67500265, [email protected]

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png