Arhitektūra

Par programmu 

Profesionālā maģistra programma “Arhitektūra” plānota kā loģisks un kvalitatīvs turpinājums RISEBA Augstskolā īstenotajai un līdz 2019.gadam akreditētājai arhitektūras bakalaura akadēmiskajai studiju programmai, kas ļautu iegūt arhitekta sertifikātu un veidot patstāvīgu arhitekta praksi atbilstoši Arhitektu sertificēšanas noteikumiem Latvijā.

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds arhitektūrā (studiju virziena akreditācijas lapa
Specializācija: arhitektūra un pilsētplānošana
Iegūstamā kvalifikācija: 

arhitekta profesionālā kvalifikācija

Studiju valoda: angļu
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas vai prakse ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros

Studiju forma un maksa

Pieteikties studijām  


FAD Arhitektūras programmas mājas lapa.

 

 

Janis_Dripe.jpg  

Arhitektūras un dizaina katedras vadītājs, Arhitektūras un dizaina fakultātes dekāna p.i.:

Dr.h.c.arch.
Jānis Dripe
Tālr.: +371 28625222
E - pasts: [email protected]

 


Studiju vide

RISEBA Augstskolā studijas notiek divos kompleksos, un studentiem tiek nodrošināta iespēja mācīties modernā studiju vidē. Studiju process radošajās programmās (Arhitektūra, Audiovizuālā mediju māksla) notiek Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 - mūsdienīgā studiju centrā ar auditorijām, izstāžu un konferenču telpām, projektēšanas un maketu darbnīcām, skaņas un video studijām un autorizētu Apple datorcentru.

Programmas saturs 

Maģistra studiju programmas saturu (80 kredītpunkti / 120 ECTS) veido sekojoši studiju bloki:

Nozares studijas arhitektūras un pilsētplānošanas jomā - arhitektūras apjomu projektēšana un pētniecība pasaules tendenču un ilgtspējības kontekstā, pilsētplānošana plašā kontekstā un ietverot pilsētplānošanas starptautiskās tendences, urbāno antropoloģiju un ekonomiskos aspektus, transportu un mobilitātes aspektus, pilsētplānošanas dokumentu izstrādes metodoloģiju, mantojuma jēdzienu plānošanas kopsakarā, ainavas un akvatektūras aspektus.

Uzņēmējdarbības, vadībzinības un tiesisko attiecību studijas, BIM – būves informācijas modelēšana, ilgtspējīgas projektēšanas pamati (BREEAM un LEED standarti ) - tiesiskā regulējuma pamati, arhitektūras un plānošanas projektu vadības starptautiskā prakse, sociālais dialogs, uzņēmumu dibināšana un vadīšana.

Izvēles studijas nozares aspektā - jaunrades un nekonvencionālie pētnieciskie aspekti, mākslu studijas, valodas u.c.

Prakse - iespējas maģistra studiju laikā praktizēties vadošajos Latvijas un ārvalstu arhitektūras birojos, valsts un pašvaldību institūcijās.

Programmas mācībspēki

Studiju procesa kvalitatīvs nodrošinājums ir starptautiski atzītu profesionāļu un kvalificētu pasniedzēju kopums:

arhitekts, vieslektors Mg.arch. Dirk Jan Postel (NL), arhitekte, docente Dr.arch. Ilze Paklone, antropologs, vieslektors Dr.sc.soc. (cand.) Viesturs Celmiņš, arhitekts, lektors Dr.h.c.arch. Jānis Dripe, pilsētplānotājs un arhitekts, vieslektors Mg.arch. Egons Bērziņš, arhitekts, vieslektors Mg.arch. Visvaldis Sarma, asoc. profesore Dr.sc.administr. Iveta Ludviga, docente Dr.sc.administr. Iveta Cīrule, docente Dr.art. Astra Spalvēna, vieprofesors Mg.art. Aigars Bikše, lektors Mg.art. Atis Kampars, vieslektors Dr.jur. Jānis Rušenieks, vieslektors Dr.geogr. Andis Kublačovs, vieslektors Hadley Barrett (UK), vieslektore Dr.arch. Jana Jākobsone, vieslektors Mg.sc.ing. Jānis Berķis, lektors Dr.oec. Ivars Ruņģis un citi.

Starptautiskās iespējas

  • viena semestra studijas ERASMUS+ apmaiņas programmas
    ietvaros

ATLAIDESAtlaides

Kontakti 

RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6

Adrese: Durbes iela 4, Rīga, LV-1007
Tālrunis: + 371 29349122
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_udens

 

 

 

 

 

arhitektūras un mediju centrs
arhitektūras un mediju centrs
arhitektūras studijas
arhitektūras studijas

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png