Defended Promotion Thesis

RISEBA Promocijas padomē „Vadībzinātnē” aizstāvēto disertāciju kopsavilkumi

Jekaterina Kuzmina

Usage of Risk Measures in Management of Innestment Portfolios:
Case of Insurance Companies. Riska mēru izmantošanas iespējas investīciju portfeļu vadībā apdrošināšanas sabiedrībās. 2011. Skat. šeit.

Marija Lindemane

Finanšu pakalpojumu eksporta potenciāls Latvijā. Financial Services Export Potential in Latvia. 2012. Skat.šeit.

Iveta Ludviga

Competitive Advantage Creation Based on National Cultural Identities. Konkurētspējīgās priekšrocības radīšana, balstoties uz nacionālo kultūridentitāti. 2012. Skat. šeit.Ilmārs Puriņš

Lēmumu pieņemšanas process mājsaimniecību kreditēšanā un tā efektivitātes paaugstināšanas metodoloģija. Decision –Making Process in Household Credit Granting its Efficiency. 2013. Skat. šeit.

Inga Jākobsone

Dizaina kā stratēģiskā līdzekļa nozīme uzņēmuma vadīšanā un tā loma uzņēmumu attīstībā Baltijas valstīs. Design as a strategic tool in business management ant its role in business development in the Baltic states. 2014. Skat. šeit.

Arnis Lagzdiņš

Atbilstības riska pārvaldīšana Latvijas komercbankās. Compliance risk management in the Latvian commercial banks. 2014. Skat. šeit.

Lotārs Dubkēvičs

Organizācijas kultūras un klimata mijiedarbības vadīšana radošuma veicināšanai valsts teātros Latvijā. Interrelation Management of Organizational Culture and Climate for Creativity for State Theatres in Latvia. 2014. Skat. šeit. 

Signe Enkuzena

Vadītāju mācību izvērtējums pakalpojumu sektora uzņēmumos Latvijā un tā pilnveides iespējas. Management Training evaluation in Service Sector Enterprises in Latvia and Possibilities of Its Improvement. 2014. Skat. šeit.

Anatolijs Prohorovs

Riska kapitāla fondu un neformālā riska kapitāla piesaistīšanas problēmas un risinājumi. Problems and solutions to the attraction of venture capital funds and informal venture capital. 2014. Skat. šeit.

Iļja Arefjevs

Aliansē ar bankām ietilpstošo pensiju līdzekļu pārvaldītāju darbības efektivitātes novērtējums. 2017. Skat. šeit.

Artūrs Barbars Organizācijas kultūras ietekme uz darbinieku iesaistīšanos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē Latvijā. 2017. Skat. šeit.

Valters Bolēvics Pārvaldības ietekme uz ostu sniegumu.The Impact of Governance on Port Performance 2018. Skat. šeit.

Iveta Cīrule 

Augstskolu biznesa inkubatoru ietekme uz jauno komersantu sniegumu. 2018. Skat. kopsavilkumu šeit.

Daniel Kleber

Value co-creation as a management tool to increase value proposition”. 2018. Skat. šeit.

Natālija Cudečka-Puriņa

Ensuring municipal waste management sustainability by administration of landfill management companies”. 2018. Skat. šeit.

Inita Henilane

"Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas piemērotības vērtēšana Latvijā". 2019. šeit.

Партнеры

Аккредитации

EPAS
IQA
IZM.png